Regulamin rekrutacji

 
Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce
 
Regulamin został opracowany na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686),
2. Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce.
 
§ 1. 
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce, zwanej dalej „Szkołą”, jest ukończenie 5 i nie przekroczenie 16 roku życia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w ust. 1.
 
§ 2. 
1. Do nauczania w cyklu 6 – letnim przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat na instrumenty: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, perkusja, instrumenty dęte.
2. Do nauczania w cyklu 4 – letnim przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat na instrumenty dęte, akordeon, perkusję, wiolonczelę, gitarę.  
 
§ 3. 
1. Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności informację o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole.
2. Szkoła prowadzi okresową działalność konsultacyjną, w formie kursów przygotowujących kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej.
3. Uczestnictwo w kursach wymienionych w ust. 2 nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do Szkoły.
4. Szkoła prowadzi wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określa możliwość i celowość wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia.
 
§ 4. 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły składają wniosek o przyjęcie w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 maja.
2. We wniosku należy obowiązkowo wpisać obok nazwiska PESEL kandydata.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w Szkole - w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat;
2) kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły ogólnokształcącej - w przypadku kandydata, który uczęszcza już do szkoły podstawowej lub gimnazjum;
3) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na instrumencie dętym, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na instrument dęty.
4. Za przeciwwskazania do gry na instrumentach dętych uważa się m.in. poważne wady ortodontyczne, astmę, poważne choroby oczu (jaskra, choroby siatkówki, duża krótkowzroczność itp.) i inne.
 
§ 5. 
1. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.
2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.
3. Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:
1) słuchu melodycznego;
2) słuchu harmonicznego;
3) poczucia rytmu;
4) pamięci muzycznej.
4. Sprawdzenie predyspozycji wymienionych w ust. 3. polega na:
1) zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
2) zaśpiewaniu piosenki wymienionej w pkt 1) lub jej fragmentu od różnych dźwięków, podanych przez nauczyciela; 
3) wyklaskaniu rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela;
4) powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela;
5) zaśpiewaniu melodii zagranej przez nauczyciela i określenie jej trybu (dur-moll);
6) zaśpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauczyciela;
7) określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich;
8) wysłyszeniu ilości dźwięków w akordzie;
9) zauważeniu i wskazaniu zmiany dźwięku w akordzie; 
10) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.
5. Badane poszczególne predyspozycje kandydata wymienione w ust. 4. podlegają ocenie punktowej (0 – 25 punktów).
6. Ostateczna ocena kandydata, będąca średnią uzyskanych punktów, decyduje o przyjęciu kandydata do Szkoły.
7. Minimalna średnia ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 18 punktów i odpowiada ocenie dobrej.   
 
§ 6. 1.  W celu przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli Szkoły komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją” i wyznacza jej skład oraz przewodniczącego, a także określa zadania członków komisji. 
2. Komisja liczy co najmniej 3 osoby. 
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 5. ust. 3 - 6;
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności;
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
4. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny.
5. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 4, komisja sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do Szkoły oraz przekazuje listę Dyrektorowi Szkoły.
6. O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje średnia ilość punktów otrzymanych podczas badania przydatności.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w Szkole przez okres kształcenia ucznia.
8. Termin przeprowadzenie badania przydatności wyznacza Dyrektor Szkoły, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. 
9. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed jego przeprowadzeniem poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły.
10. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki jego przeprowadzenia.
 
§ 7. 
1. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikacyjny, o którym mowa w § 6 ust. 5, jest większa niż ilość miejsc, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację oraz mają wyższą średnią ocen na świadectwie szkoły ogólnokształcącej, a z pozostałych kandydatów tworzy listę rezerwową.
3. Kandydat z listy rezerwowej może być przyjęty do Szkoły w przypadku nie zgłoszenia się ucznia na początku roku szkolnego lub jego rezygnacji z nauki w ciągu pierwszych dwóch miesięcy.
 
§ 8. 
1.  W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
2. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
3. Termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznaczony przez Dyrektora Szkoły przypada w terminie przeprowadzania badania przydatności.
4. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana spośród nauczycieli Szkoły przez Dyrektora Szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania.
5. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
1) zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia i tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;
2) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego, zawierającego ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;
3) przekazanie protokołu Dyrektorowi Szkoły.
6. Dyrektor Szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata.
 
§ 9. 
1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do Szkoły w ciągu roku szkolnego.
2. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły do innej.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły w trakcie roku szkolnego termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
5. Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 8 i 9, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
 
§ 10. 
Traci moc regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce z dnia 1marca 2012 r.
 
§ 11. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.  
 

ZałącznikRozmiar
rekrutacja 2014.pdf101.81 KB
protokół badania przydatności.pdf127.11 KB