Statut

STATUT SZKOŁY  MUZYCZNEJ  I  STOPNIA W  WIELICZCE
 
Opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
2.Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
3. Ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);
4.Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1125);
5.Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 166);
6.Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1023);
7.Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ((Dz. U. z 2014 r. poz. 686);
 
Rozdział I
NAZWA  SZKOŁY  I  DANE  ORGANIZACYJNE
§ 1. 
1. Pełna nazwa Szkoły, określona Uchwałą Nr LXI/505/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce, brzmi: Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce.
2. Siedziba Szkoły znajduje się w Wieliczce, Rynek Górny 6. 
3. Organem prowadzącym Szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Wieliczka.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Centrum Edukacji Artystycznej.
 
§ 2. 
1. Szkoła jest publiczną szkołą artystyczną I stopnia, realizującą wyłącznie kształcenie artystyczne.
2. Uczniowie Szkoły obowiązani są do równoczesnego realizowania obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Szkoła daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego. 
4. Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach w następujących klasach:
1) fortepianu;
2) skrzypiec;
3) wiolonczeli;
4) gitary;
5) fletu poprzecznego;
6) klarnetu;
7) saksofonu;
8) trąbki; 
9) puzonu;
10) akordeonu;
11) perkusji.
5. Szkoła realizuje naukę w dwóch cyklach kształcenia:
1) sześcioletnim – grupy wiekowo młodsze (uczniowie 5 - 10 lat);
2) czteroletnim – grupy wiekowo starsze (uczniowie 8 – 16 lat).
 
§ 3.  
Szkoła jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 
 
Rozdział II
CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY
§ 4.
1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania, w szczególności:
1) rozbudza i rozwija zainteresowania i uzdolnienia muzyczne uczniów w sposób dostosowany do ich wieku i predyspozycji;
2) daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego;
3) pogłębia zamiłowanie uczniów do muzyki;
4) uczy podstaw gry na instrumencie, w szczególności prawidłowego operowania aparatem gry;
5) zapoznaje uczniów z podstawową wiedzą muzyczną oraz dorobkiem narodowej i światowej kultury muzycznej;
6) kształtuje wyobraźnię muzyczną uczniów;
7) kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna;
8) wychowuje i przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
9) wdraża uczniów do systematycznej i efektywnej pracy;
10) przygotowuje uczniów do występów publicznych i zachęca do czynnego udziału w życiu muzycznym, kładąc szczególny nacisk na właściwe zachowanie i strój oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem, w szczególności z tremą;
11) rozwija pasję muzyczną poprzez podejmowanie inicjatyw artystycznych, w tym w szczególności organizację konkursów muzycznych;
12) rozwija umiejętności pracy w zespole, w tym branie współodpowiedzialności za efekt tej pracy;
13) przygotowuje uczniów do pielęgnowania wartości ponadczasowych, jak ojczyzna, patriotyzm, pokój, wolność, suwerenność, tolerancja, itp.;
14) zachęca uczniów do wykonywania zadań na rzecz osób potrzebujących; 
15) przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia zawodowego;
16) prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze;
17) bierze czynny udział w życiu artystycznym środowiska.
 
§ 5.
1. Szkoła realizuje swoje zadania dydaktyczne oraz wychowawczo-opiekuńcze poprzez:
1) realizację programów nauczania dopuszczonych do użytku na podstawie odrębnych przepisów;
2) dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji ucznia;
3) prowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu nauki gry na instrumentach oraz teoretycznych zajęć zbiorowych i zespołowych, w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
4) przeprowadzanie sprawdzianów, ocenianie pracy uczniów, klasyfikowanie i przeprowadzanie przesłuchań środrocznych, technicznych, praktycznych, egzaminów promocyjnych, końcowych w trybie egzaminu promocyjnego, klasyfikacyjnych i poprawkowych; 
5) podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizację dokształcania na swoim terenie oraz umożliwienie i ułatwienie uczestnictwa w kursach i szkoleniach poza szkołą;
6) organizowanie imprez muzycznych prezentujących osiągnięcia uczniów, w tym koncertów, festiwali i konkursów;
7) uczestnictwo uczniów i nauczycieli w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach, przeglądach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz kursach, konsultacjach  i warsztatach muzycznych;
8) uczestnictwo w koncertach artystów i zespołów profesjonalnych;
9) współpracę z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej, poprzez:
a) współorganizowanie imprez kulturalnych i innych projektów artystycznych na terenie gminy i powiatu,
b) czynny udział uczniów w imprezach lokalnych;
10) nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami, placówkami oraz instytucjami kultury;
11) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów, budowanie pozytywnych relacji na linii nauczyciel – uczeń – rodzic;
12) stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobremu porozumieniu;
13) kształtowanie postaw moralnych i społecznych;
14) wspieranie uczniów w przeciwstawianiu się zagrożeniom współczesnego świata;
15) pracę nad kulturą słowa, kulturą osobistą i kulturą relacji międzyludzkich;
16) rozbudzanie w uczniu zamiłowania do muzyki i zainteresowania kulturą;
17) opracowywanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska (Program Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły stanowi odrębny dokument);
18) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia, oraz poza terenem Szkoły podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, na podstawie odrębnych przepisów.
 
§ 6. 
1. Szkoła organizuje działalność innowacyjną, jako integralny element swojej działalności. 
2. Szkoła może organizować działalność eksperymentalną po uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o którą występuje za pośrednictwem organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
3. Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią, a Dyrektorem Szkoły.
 
§ 7.
1. Zadania Szkoły obejmują:
1) obowiązek zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju i bezpieczeństwa;
2) obowiązek prowadzenia przez nauczyciela zajęć dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych, a także odpowiedzialność za wyniki i jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć;
3) opiekę wychowawczą nad uczniami sprawowaną przez wszystkich nauczycieli szkoły, a w szczególności przez nauczyciela przedmiotu głównego (wychowawcę) oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem;
4) współdziałanie i koordynację działań wychowawczych prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu głównego ze wszystkimi nauczycielami pracującymi z danym uczniem; 
5) obowiązek zapewniania właściwej opieki i bezpieczeństwa na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych poprzez:
a) zapoznawanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (nauczyciele prowadzący zajęcia),
b) stały dozór korytarza oraz wejścia do Szkoły przez pracowników obsługi (wideo- domofony, monitoring),
c) sprawowanie opieki podczas zajęć i imprez organizowanych w Szkole i poza nią przez nauczycieli organizujących te zajęcia i imprezy (rodzice sprawują opiekę oraz ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze Szkoły oraz przed i po zajęciach w Szkole),
d) sprawowanie opieki podczas wycieczek szkolnych przez nauczycieli organizujących wycieczkę określa odrębny regulamin.  
6) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, określają odrębne przepisy lokalne.
 
Rozdział III
ORGANY  SZKOŁY
§ 8.
   Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski.
 
§ 9.
1. Dyrektor Szkoły stoi na jej czele i kieruje jej działalnością, a w szczególności:
1) reprezentuje ją na zewnątrz;
2) organizuje pracę dydaktyczno–wychowawczą i jest odpowiedzialny za jej poziom;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego; 
4) stwarza nauczycielom warunki do realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego;
5) kształtuje twórczą atmosferę pracy poprzez zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapoznaje Radę Pedagogiczną z bieżącymi problemami oświatowymi oraz aktualnymi przepisami prawa oświatowego;
7) sprawuje nadzór pedagogiczny;
8) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;
9) koordynuje działania oraz zapewnia wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach pomiędzy organami Szkoły;
10) realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę;
11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
12) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 
13) współdziała z innymi placówkami oświatowymi, a zwłaszcza z innymi szkołami i placówkami artystycznymi;
14) współdziała ze szkołami wyższego stopnia w organizacji warsztatów instrumentalnych;
15) współdziała z władzami samorządowymi w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania;
16) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
17) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów,
18) stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
19) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, którym celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły. 
3. Dyrektor Szkoły może powoływać wicedyrektora i kierowników sekcji, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz Rady Pedagogicznej.  
4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
5. Dyrektor Szkoły dokonuje skreślenia ucznia z listy uczniów na wniosek pełnoletniego ucznia, bądź w przypadku ucznia niepełnoletniego na wniosek rodziców lub przedstawiciela ustawowego. Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej.”
 
§ 10.
Wicedyrektor wspiera działalność Dyrektora Szkoły, a w szczególności:
1) zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności;
2) współuczestniczy w opracowaniu projektów dokumentów szkolnych;
3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
4) przewodniczy komisjom egzaminacyjnym;
5) nadzoruje organizację imprez i koncertów szkolnych;
6) wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły.
 
§ 11.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wraz z Dyrektorem, który z racji pełnionej funkcji jest jej przewodniczącym. 
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są zwoływane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady.
5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 
7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
8. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt.10), niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
10. Rada Pedagogiczna współpracuje z innymi organami Szkoły.
11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  
 
§ 12.
Kompetencje Rady Pedagogicznej.
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) podejmowanie uchwał w sprawach wyrażania zgody na powtarzanie klasy;
7) ustalanie regulaminu swojej działalności;
8) opiniowanie szkolnych programów nauczania;
9) przygotowanie projektu statutu Szkoły oraz jego zmian;
10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo gdy do konkursu nikt się nie zgłosił;
2) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole; 
3) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
5) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły;
6) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
7) wnioskowanie o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole;
8) opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
9) zaopiniowanie aktu założycielskiego w sprawie utworzenia zespołu szkół;
10) opinia w sprawie wniosku o przyznanie uczniom stypendium;  
11) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora;
12) opinia w sprawie ustalenia 5 lub 6 – dniowego tygodnia pracy;
13) opinia w sprawie zezwolenia za indywidualny program lub tok nauki;
14) opinia w sprawie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
15) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego;
16) wnioskowanie o nadanie imienia Szkole;
17) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
18) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
 
§ 13.
1. Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły powołanym z inicjatywy rodziców i stanowiącym ich reprezentację. Kadencja trwa 2 lata. 
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
3. Dla wykonywania swoich zadań, zgodnych ze statutem Szkoły, Rada Rodziców korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń Szkoły.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 6 przedstawicieli, wybranych przez rodziców na zebraniu, w wyborach tajnych.  
5. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
2) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
3) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;
4) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;
5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
6) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole;
7) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
8) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
9) opinia w sprawie nadania imienia Szkole.
7. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku Rady Rodziców. Zasady wydatkowania funduszu określa regulamin Rady Rodziców.
 
§ 14.
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
1) możliwość przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, do zadań której należy rozpoznawanie i analizowanie potrzeb z zakresu działalności wolontariuszy.
7. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
8. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.
9. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
1) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
2) uczestniczyć w działalności charytatywnej.
 
§ 15.
1. W Szkole mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych oraz organizacji o charakterze subkultur młodzieżowych.
2. Zgodę na zaistnienie wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 1 wyraża Dyrektor Szkoły.  
 
§ 16.
Zasady współdziałania organów Szkoły.
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie – formułowane podczas protokołowanych posiedzeń tych organów - Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej, w formie pisemnej lub ustnej.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.
5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach.
6. Spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są przez powołaną przez organ prowadzący komisję.
 
Rozdział IV
ORGANIZACJA  PRACY  SZKOŁY
§ 17.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły.
 
§ 18.
1. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny:  
1) arkusz organizacji Szkoły zawiera liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę;
2) podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie zajęć indywidualnych oraz klasowo – lekcyjnym;
3) godzina lekcyjna, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, opracowanym na podstawie ramowego planu nauczania trwa:
a) 30 minut lub 45 minut dla zajęć indywidualnych z instrumentu głównego i dodatkowego,
b) 45 minut dla zajęć zbiorowych ogólnomuzycznych i zespołowych,
c) 15 minut dla akompaniamentu na jednego ucznia.
2. Zasady zwiększania wymiaru godzin zajęć z instrumentu głównego:
1) decyzję o zwiększeniu wymiaru zajęć o 2/3 jednostki lekcyjnej z instrumentu głównego, dla uczniów szczególnie uzdolnionych, podejmuje Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem możliwości finansowych i kadrowych Szkoły, w terminie do 1 września, na wniosek nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, złożony na konferencji klasyfikacyjnej poprzedzającej dany rok szkolny;
2) decyzja o zwiększeniu wymiaru zajęć wymienionych w ust. 1 jest podejmowana na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny;
3) warunkiem zwiększenia wymiaru zajęć wymienionych w ust. 1 jest uzyskanie przez ucznia co najmniej oceny bardzo dobrej z instrumentu głównego, posiadanie znaczących osiągnięć artystycznych, aktywny udział w życiu Szkoły i środowiska.
 
§ 19.
1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną, Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Szkoła pracuje w systemie 6-dniowym. 
3. Szczegółowy tygodniowy rozkład obowiązkowych zajęć teoretycznych ustala wyznaczony nauczyciel teorii i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
4. Szczegółowy tygodniowy rozkład zajęć indywidualnych ustala nauczyciel danego przedmiotu i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Szkoły w terminie do 15 września każdego roku.
5. W przypadku zmian w szczegółowym tygodniowym rozkładzie zajęć w ciągu roku szkolnego, nauczyciel ma obowiązek poinformowania o tym Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni od dokonania zmiany.  
 
§ 20.
1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia roku następnego.
2. Terminy zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw śródrocznych określają odrębne przepisy.
3. Termin klasyfikacji śródrocznej (zakończenia I semestru) ustala się na drugi pełny tydzień stycznia. 
 
§ 21.
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie ich pobytu w Szkole, a także podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem. Dba o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.
2. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego przyjścia do Szkoły do momentu jego wyjścia ze Szkoły.
3. Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć edukacyjnych sprawują opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia.
4. Wyznaczony nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza Szkołą i odpowiada za ich bezpieczeństwo zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami w tym momencie przejmie inny pracownik Szkoły.
6. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z zajęć jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.
7. Zwolnienie ucznia z zajęć z przyczyny odbycia przez niego innych zajęć w Szkole (u innego nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.
8. Dyrektor i wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 
 
§ 22.
1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni.
2. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, nauczyciele i uczniowie, poza zajęciami dydaktycznymi, mogą korzystać z pomieszczeń szkolnych w celu samokształcenia, doskonalenia gry na instrumentach oraz wykonywania obowiązków służbowych.
 
§ 23.
Uczniowie, zgodnie z przepisami ustalonymi odrębnym regulaminem, mogą wypożyczać instrumenty oraz inne pomoce dydaktyczne, z których mogą korzystać w pracy domowej np. instrumenty dęte, smyczkowe, akordeony, gitary i inne.
 
§ 24.
1. Szkoła organizuje bibliotekę, z której mogą korzystać pracownicy Szkoły i uczniowie. 
2. Zakres zadań  biblioteki szkolnej:
1) udostępnianie i wypożyczanie zbiorów;
2) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły;
3) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów;
4) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
5) zabezpieczanie i konserwacja księgozbioru. 
 
§ 25.
   Zasady wydawania świadectw określają odrębne przepisy.
 
§ 26.
1. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w sprawach kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rodzicom przysługuje prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych Szkoły i danej klasy;
2) znajomości wymagań edukacyjnych;
3) znajomości oceniania wewnątrzszkolnego, w tym klasyfikowania i promowania uczniów oraz warunków i trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego;
4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce, zachowania i przyczyn trudności, dostępnej w każdym czasie, która na wniosek nauczyciela lub prośbę rodziców, może być sporządzona w formie pisemnej;
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
6) zaznajomienia się ze sprawdzonymi i ocenionymi pisemnymi pracami kontrolnymi dziecka;
7) kierowania wszystkich swoich uwag i opinii bezpośrednio do Dyrektora Szkoły;
8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi nadzorującemu.
3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami stwarzające możliwość wymiany informacji oraz dyskusji w sprawach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką.
4. Spotkania ogólne z rodzicami odbywają się 3 razy w roku szkolnym, a ponadto, w razie zaistniałej potrzeby, rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i Dyrektorem Szkoły w każdym czasie.
5. Informowanie rodziców o postępach ucznia odbywa się również poprzez organizowanie popisów uczniów, audycji klasowych, lekcji otwartych, koncertów ogólnoszkolnych.
6. W razie nagłej potrzeby skontaktowania się nauczyciela z rodzicami, Dyrektor Szkoły ma prawo wezwać rodziców ucznia do Szkoły.
7. Nauczyciele mają obowiązek uczestniczenia w dniach otwartych w celu skontaktowania się z rodzicami uczniów.
 
Rozdział V
NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY
§ 27.
1. Dyrektor Szkoły zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę  moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
4. Pracownicy administracji i obsługi szkoły dbają o prawidłowe funkcjonowanie Szkoły pod względem administracyjno-obsługowym, a zakres ich czynności regulują odrębne przepisy.
 
§ 28.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel ma prawo do:
1) działania, z zachowaniem drogi służbowej, w kwestiach rozwiązywania wewnątrzszkolnych sporów i konfliktów;
2) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych, w realizacji programu nauczania; 
3) podnoszenia swojej wiedzy ogólnej i zawodowej, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.
3. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) organizowanie zajęć w sposób zapewniający zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu nauczania, zgodnie z założeniami programowymi;
3) dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
5) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów w oparciu o założenia oceniania wewnątrzszkolnego oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
6) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;
7) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego, w tym stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
8) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
9) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
10) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 
§ 29.
Zadaniem nauczyciela przedmiotu głównego jest sprawowanie opieki nad swoimi uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój muzyczny ucznia;
2) inspirowanie działań zespołowych uczniów;
3) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka;
4) tworzenie różnych form integrujących zespół uczniowski;
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi jego uczniów;
6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami i włączanie ich w sprawy życia klasy i Szkoły.
 
§ 30.
1. W szkole utworzone są sekcje:
1) fortepianu i teorii;
2) instrumentów strunowych;
3) instrumentów dętych, akordeonu i perkusji.
2. Każda sekcja posiada kierownika lub opiekuna, który organizuje jej pracę poprzez:  
1) współodpowiedzialność za dyscyplinę pracy nauczycieli danej sekcji;
2) udzielanie pomocy metodycznej młodym nauczycielom;
3) podejmowanie działań służących podnoszeniu poziomu nauczania;
4) współorganizowanie przesłuchań śródrocznych i egzaminów promocyjnych i końcowych;
5) gromadzenie danych dotyczących wyników nauczania, analizowanie ich oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy;
6) planowanie wewnętrznych i zewnętrznych form doskonalenia zawodowego; 
7) pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych;
8) ewaluację szkolnych programów nauczania;
9) zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych do Dyrektora Szkoły;
10) wykonywanie innych zadań związanych z pracą dydaktyczno - wychowawczą, zlecanych przez Dyrektora Szkoły.
 
§ 31.
1. W Szkole działają zespoły przedmiotowe oraz problemowo-zadaniowe zwane dalej komisjami.
2. Komisja Rekrutacyjna zajmuje się w szczególności:
1) poradnictwem dla kandydatów; 
2) przeprowadzaniem badań przydatności kandydatów;
3) prowadzeniem dokumentacji z przebiegu badania przydatności kandydatów;
4) opracowaniem protokołu z badania przydatności kandydatów.
3. Komisja ds. organizacji imprez:
1) organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne oraz okolicznościowe;
2) przygotowuje program koncertu, dekorację itp.
3) współorganizuje konkursy wewnątrzszkolne i zewnętrzne, których organizatorem jest Szkoła. 
4. Komisja ds. nagród:
1) wnioskuje do Dyrektora Szkoły o przyznanie nagród i odznaczeń nauczycielom;
2) wnioskuje o przyznanie nagród i stypendiów uczniom.
5. Komisja socjalna wnioskuje do Dyrektora Szkoły o przyznanie świadczeń socjalnych dla pracowników Szkoły z ZFŚS, na podstawie odrębnych przepisów.   
6. Komisja ds. informacji o działalności Szkoły zajmuje się w szczególności:
1) prowadzeniem Kroniki Szkolnej;
2) aktualizacją strony internetowej;
3) współpracą z lokalnymi mediami.
7. Komisja Rady Pedagogicznej:
1) aktualizuje szkolne dokumenty do obowiązującego prawa;
2) przygotowuje opinię o pracy Dyrektora. 
 
Rozdział VI
UCZNIOWIE  SZKOŁY
§ 32.
Zasady rekrutacji oraz formy i zakres badania przydatności kandydatów do klasy pierwszej odbywają się na podstawie odrębnego regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Szkoły, zgodnego z przepisami zawartymi z Rozporządzeniu MKiDN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
§ 33.
Szkoła organizuje kursy przygotowujące kandydatów do kształcenia muzycznego. Uczestnictwo w kursie nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do Szkoły.
 
§ 34.
   Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia w przypadku braku środków finansowych.
 
§ 35.
W przypadku nie zgłoszenia się ucznia na początku roku szkolnego lub jego rezygnacji z nauki w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, można przyjąć ucznia z listy rezerwowej.
 
§ 36.
Przeniesienie ucznia do innego nauczyciela lub na inny instrument może nastąpić w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców ucznia, za zgodą Rady Pedagogicznej, jednak nie więcej niż raz w toku nauczania oraz jeżeli jest to podyktowane dobrem dziecka.
 
§ 37.
Uczeń szczególnie uzdolniony może realizować dwie klasy w ciągu jednego roku szkolnego, na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego, za zgodą Rady Pedagogicznej i rodziców ucznia, jeżeli będzie to podyktowane dobrem ucznia.
 
§ 38.
1. Na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) bądź pełnoletniego ucznia, który wraz z uzasadnieniem składa do Dyrektora Szkoły nauczyciel instrumentu głównego, Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. Odmowa następuje w drodze decyzji, która jest ostateczna.
2. Warunki i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki regulują odrębne przepisy. 
3. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny. 
4. Uczeń może realizować indywidualny program nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości, z zastrzeżeniem, że indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych ustalonych dla danej klasy i wynikających z podstawy programowej. 
5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
6. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 
§ 39.
Uczeń w ciągu jednego dnia nie powinien mieć więcej niż jedną godzinę lekcyjną z danego przedmiotu, ze względu na higienę umysłową (nie dotyczy zajęć chóru i orkiestry ze względu na specyfikę zajęć).
 
§ 40.
Uczniowie po ukończeniu klas programowo najwyższych mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół muzycznych II stopnia.
 
§ 41.
   Uczeń ma prawo do:
1) znajomości wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania osiągnięć oraz warunków i trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego; jest o tym informowany przez nauczycieli na początku roku szkolnego;
2) znajomości zasad oceniania wewnątrzszkolnego; 
3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
4) rzetelnego przekazywania mu wiedzy;
5) kształtowania własnej indywidualności artystycznej poprzez rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentu muzycznego;
6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów muzycznych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki szkolnej;
7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
9) swobody wyrażania własnych poglądów, myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły oraz wyznawanej religii, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
10) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznie przeprowadzanej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
11) uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce;
12) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz dobrowolnego zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;
13) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii;
14) udziału w organizowaniu imprez kulturalnych na terenie Szkoły i poza nią;
15) tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;
16) ochrony swojej własności.  
 
§ 42.
Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać przepisy i postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i innych dokumentach obowiązujących w Szkole;
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu Szkoły;
3) osiągać pozytywne wyniki nauczania;
4) systematycznie pracować nad własnym rozwojem;
5) godnie reprezentować Szkołę;
6) uczestniczyć w koncertach, warsztatach i imprezach organizowanych przez Szkołę;
7) dbać o honor Szkoły;
8) szanować symbole Szkoły;
9) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 
10) dbać o wspólne dobro, ład i porządek oraz higienę w Szkole i jej otoczeniu;
11) dbać o poprawność i kulturę słowa na co dzień;
12) dbać o estetyczny i schludny wygląd;
13) właściwie zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych;
14) niezwłocznie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych przez rodziców w formie ustnej lub pisemnej.
 
§ 43. 
Za ponadprzeciętne wyniki w nauce, wyróżniającą grę na instrumencie, godne reprezentowanie Szkoły na koncertach, konkursach, festiwalach lub innych imprezach muzycznych, szczególną działalność artystyczną upowszechniającą kulturę muzyczną w środowisku, uczeń otrzymuje nagrodę w postaci:
1) świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, pod warunkiem uzyskania co najmniej średniej ocen 4,75, bardzo dobrej oceny z instrumentu głównego oraz oceny dobrej z kształcenia słuchu; 
2) ustnej pochwały udzielonej przez nauczyciela w obecności klasy;
3) ustnej lub pisemnej pochwały udzielonej przez Dyrektora Szkoły; 
4) wniosku nauczyciela, w uzgodnieniu z Dyrektorem, do Rady Pedagogicznej o przeniesienie ucznia na wyższy rok nauczania;
5) wyróżnienia ucznia przez udział w koncercie; 
6) umieszczenia otrzymanego w konkursie dyplomu w specjalnie wyznaczonym miejscu w Szkole oraz informacji na stronie internetowej Szkoły; 
7) wpisaniu ucznia do kroniki szkolnej;
8) nagrody rzeczowej;
9) listu pochwalnego do rodziców;
10) publicznie wręczonego dyplomu uznania.
 
§ 44. 
1. Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, złe zachowanie w Szkole i poza Szkołą uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem ustnym lub wpisanym do dziennika udzielonym przez nauczyciela indywidualnie lub wobec klasy;
2) upomnieniem ustnym lub pisemnym udzielonym przez Dyrektora indywidualnie lub wobec klasy;
3) naganą ustną lub pisemną udzieloną przez Dyrektora indywidualnie lub wobec społeczności szkolnej;
4) pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) o złych wynikach w nauce i złym zachowaniu;
5) pisemnym powiadomieniu rodziców o zagrożeniu skreśleniem z listy uczniów;
6) skreśleniem z listy uczniów na wniosek nauczyciela i za zgodą Rady Pedagogicznej, w każdym czasie.
2. Uczeń ma prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły od decyzji dotyczącej udzielenia kary w terminie do 7 dni od daty otrzymania kary. Odwołanie w formie pisemnej powinno zawierać stosowną argumentację. Dyrektor rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. 
 
§ 45. 
Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec ucznia kary.
 
§ 46. 
1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:
1) nie zgłoszenia się ucznia w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego;
2) nieusprawiedliwionej i długotrwałej absencji oraz braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) na pisemną informację wysyłaną przez Szkołę;
3) słabych wyników w nauce i braku zainteresowania kształceniem;
4) popełnienia przez ucznia wykroczenia naruszającego obowiązujące prawo i normy zachowania.
2. W przypadku pisemnego wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia o rezygnacji z nauki, Dyrektor Szkoły skreśla ucznia z listy uczniów.
 
Rozdział VII
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§ 47. 
1.Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych.
2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania.
3.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
5) dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych, końcowych i poprawkowych;
4) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem ocen ustalanych w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego;
5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) promowanie uczniów.
5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ustnie uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których roczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego;
co dokumentują wpisem w dzienniku lekcyjnym.
6. Na początku każdego roku szkolnego Dyrektor Szkoły informuje ustnie uczniów oraz ich rodziców o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.
7. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który:
1) posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
2) nie posiada opinii, a jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, dokonanego przez nauczycieli.
9. Opinia, o której mowa w ust. 8 może być wydana uczniowi szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne nie wcześniej niż w czasie, w którym uczęszcza on jednocześnie do klasy IV szkoły podstawowej i nie później niż w czasie, w którym uczęszcza jednocześnie do klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniowi, który uczęszcza jednocześnie do szkoły ponadpodstawowej. 
 
§ 48.
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące, 
2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne; 
3) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę uczniowi i jego rodzicom.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi podczas omawiania wyników tych prac, a jego rodzicom, w Szkole przy obecności nauczyciela.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w Szkole przy obecności nauczyciela. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę i adnotacje o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.
6. Bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne;
2) stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne;
3) stopień dobry – 4 - oznacza, że uczeń spełnia wymagania edukacyjne w sposób nie pełny, jednak nie przewiduje się problemów z dalszym kształceniem;
4) stopień dostateczny – 3 - oznacza, że uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia;
5) stopień dopuszczający – 2 - oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie;
6) stopień niedostateczny – 1 - oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.
7. Ocenę z egzaminu promocyjnego i końcowego, przesłuchania śródrocznego oraz przesłuchania praktycznego ustala się w stopniach według skali, o której mowa w ust. 6, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu:
1) stopień celujący – 25 pkt;
2) stopień bardzo dobry – 21 – 24 pkt;
3) stopień dobry – 16 – 20 pkt;
4) stopień dostateczny – 13 – 15 pkt;
5) stopień dopuszczający – 11 – 12 pkt;
6) stopień niedostateczny – 0 – 10 pkt.
 
§ 49.
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych oraz zajęć zespołowych na bieżąco wystawiają oceny cząstkowe w skali od 1 do 6 z plusami i minusami.
3. Nauczyciele instrumentu głównego i dodatkowego w dzienniku zajęć w rubryce „uwagi” oceniają w formie opisowej lub za pomocą stopni przygotowanie ucznia do zajęć, jego pracę domową oraz postępy, minimum 1 raz w miesiącu. 
 
§ 50.
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu odpowiednio śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć, z których uczeń był zwolniony.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego i końcowego.
4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w drugim pełnym tygodniu stycznia. Składają się na nią:
1) ocena z instrumentu głównego, która ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na podstawie pracy w I semestrze oraz przesłuchania śródrocznego w obecności komisji;
2) z przesłuchania śródrocznego, o którym mowa w pkt 1) sporządza się protokół zbiorczy, który zawiera nazwisko i imię ucznia, klasę, do której uczęszcza, instrument, na którym uczeń gra, nazwisko i imię nauczyciela, program przesłuchania, ocenę, datę oraz podpisy członków komisji;
3) ocena z przedmiotów teoretycznych i zajęć zespołowych, która ustalana jest na podstawie ocen bieżących przez nauczyciela prowadzącego poszczególne zajęcia;
4) ocena z instrumentu dodatkowego, która ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na podstawie pracy w I semestrze.
5. Klasyfikacja roczna:
1) ocena klasyfikacyjna z instrumentu głównego ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego, z wyłączeniem uczniów klas pierwszych, gdzie ocenę z instrumentu głównego wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) egzaminy promocyjne mają charakter zamknięty, tzn. odbywają się w obecności komisji egzaminacyjnej;
3) ocena z przedmiotów teoretycznych i zajęć zespołowych ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i uwzględnia w klasyfikacji ocenę śródroczną, oceny bieżące uzyskane przez ucznia w II semestrze oraz udział w konkursach;
4) ocena z instrumentu dodatkowego ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na podstawie przesłuchania praktycznego w obecności komisji oraz pracy w obu semestrach;
5) z przesłuchania praktycznego, o którym mowa w pkt 4) sporządza się protokół zbiorczy, który zawiera nazwisko i imię ucznia, klasę, do której uczęszcza, instrument, na którym uczeń gra, nazwisko i imię nauczyciela, program przesłuchania, ocenę, datę oraz podpisy członków komisji;
6) na przedmiotach rytmika w klasie 3 cyklu 6-letniego oraz kształcenie słuchu, audycje muzyczne w klasach programowo najwyższych wszystkich uczniów obowiązują identyczne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, ocena uzyskana z testu ma znaczący wpływ na ustalenie ostatecznej oceny z wymienionych przedmiotów.
6. Na klasyfikację końcową, którą przeprowadza się w klasie programowo najwyższej składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych.
7. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, z wyłączeniem tych zajęć, w których ocena będzie ustalona w trybie egzaminu promocyjnego.
8. W sytuacji, kiedy uczniowi grozi nie promowanie lub skreślenie z listy uczniów, nauczyciele są zobowiązani powiadomić rodziców w formie pisemnej, za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły, na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebranie Rady Pedagogicznej. 
9. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji chóru na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
11.Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć artystycznych ze względu na stan zdrowia, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.     
 
§ 51.
1. Roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z instrumentu głównego ustalana jest odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego i końcowego, który ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uczniów klas pierwszych, gdzie ocenę wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia, na podstawie pracy rocznej ucznia oraz przesłuchania praktycznego w obecności komisji, z którego sporządza się protokół zbiorczy, który zawiera nazwisko i imię ucznia, klasę, instrument, na którym uczeń gra, nazwisko i imię nauczyciela, program przesłuchania, ocenę, datę oraz podpisy członków komisji.
3. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego lub końcowego uwzględnia się jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych artystycznych.
4. Egzamin promocyjny i końcowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
1) Dyrektor, wicedyrektor lub kierownik sekcji jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
5. Egzamin promocyjny i końcowy przeprowadza się w formie praktycznej.
6. Terminy egzaminów promocyjnych i końcowych wyznacza Dyrektor Szkoły.
7. Ocenę z egzaminu promocyjnego i końcowego ustala się w stopniach według skali określonej w § 48 ust. 6 i 7.
8. Ocenę z egzaminu promocyjnego i końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
9. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty według skali 0 - 25. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 pkt pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 pkt i więcej podwyższa się do pełnych punktów.
10. Z egzaminu promocyjnego i końcowego sporządza się protokół, zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną wraz z liczbą punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu..
11. Protokół, o którym mowa w ust. 10 podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego lub końcowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, do końca danego roku szkolnego.
13. W przypadkach losowych lub zdrowotnych Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego lub końcowego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
14. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego i końcowego jest ostateczna, przy czym uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
15. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, czyli Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu.
 
§ 52.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja, przy czym:
1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
2) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych).
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
1) Dyrektor, wicedyrektor lub kierownik sekcji jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
3. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadnia egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, dołącza się pisemne prace ucznia lub krótką informację na temat wypowiedzi ucznia.
4. Formę i termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przy czym egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego oraz zajęć zespołowych przeprowadza się w formie praktycznej, z przedmiotów teoretycznych – w formie pisemnej i ustnej.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 
§ 53.
1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2.Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.
3.Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego, na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, podejmuje Rada Pedagogiczna na rocznym zebraniu klasyfikacyjnym.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, w terminie do końca danego roku szkolnego, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, jednak nie później niż do końca września.
6.Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy przez ucznia, przy czym uczeń może powtarzać dana klasę tylko jeden raz.
8. Przepisy § 52 ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
9. Nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach, wówczas Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły, nie później niż do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
11. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń i jego rodzice zostają poinformowani pisemnie co najmniej miesiąc przed datą przeprowadzenia egzaminu.
 
§ 54.
1.Uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana, jeżeli:
1) wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione;
2) na uzyskaną ocenę klasyfikacyjną miały wpływ wypadki losowe lub problemy zdrowotne;
3) wykazuje się aktywnością na zajęciach.
2. O przewidywanej ocenie oraz terminie i warunkach jej poprawy nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) ustnie, w przypadku oceny negatywnej – pisemnie, z 30-dniowym wyprzedzeniem. 
3. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona o jeden stopień wyżej, przy czym ostateczna ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
4. Poprawa oceny musi nastąpić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż na ostatnich zajęciach przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
5. O sposobie sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia decyduje nauczyciel uczący danego przedmiotu.
6. Przepisy ust. 1 – 5 nie dotyczą zajęć edukacyjnych, w których ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.
7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jednak nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, przy czym ostateczna ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 8 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
11. Przepisy § 52 ust. 2 - 4 oraz § 53 ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, przy czym sprawdzian przeprowadza się w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 
§ 55.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne:
1) wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) wyższe od stopnia dopuszczającego z instrumentu głównego i kształcenia słuchu.   
2. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, spełniając warunki określone w pkt 1 i 2 ust. 1.
3. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie danej klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.
4. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił wymogów określonych w pkt 1 i 2 podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy z własnej inicjatywy lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
5. Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie klasy wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek i podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 4 nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy albo jej braku wraz z podaniem przyczyny.
8. W ciągu cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
9. Uczeń, z wyjątkiem ucznia klas I - III 6-letniego cyklu kształcenia, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej ocenę bardzo dobrą z przedmiotu głównego oraz co najmniej oceny dobre z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
10.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej ocenę bardzo dobrą z przedmiotu głównego oraz co najmniej oceny dobre z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, kończy Szkołę z wyróżnieniem.
 
§ 56.
1. Rada Pedagogiczna na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych dla danej klasy w szkolnym planie nauczania, w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla danej klasy.
2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy wniosek. U uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może przyjąć wniosek w terminie późniejszym.
3.Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego.
4.Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo jej braku wraz z podaniem przyczyny.
5.W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.
 
Rozdział VIII
PRZEPISY  KOŃCOWE
§ 57.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 58.
   Szkoła używa pieczęci:
1) duża pieczęć okrągła z godłem państwowym i napisem w otoku: Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce;
2) mała pieczęć okrągła z godłem państwowym i napisem w otoku: Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce;
3) pieczęć podłużna firmowa o treści: 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Rynek Górny 6
tel./fax 012 278-31-13
NIP 6831979231  REGON 362464555 
 
§ 59.
   Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.
 
§ 60.
1. Zmiany Statutu, wynikające ze zmian organizacji pracy Szkoły lub obowiązującego prawa dokonywane są uchwałami Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji Statutu opracowuje ujednolicony tekst Statutu.
 
§ 61.
Traci moc Statut Szkoły z dnia 30 października 2017 roku.
 
§ 62.
   Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 11 czerwca 2018  roku.
 
 
 

ZałącznikRozmiar
Statut 2018-t.ujednolicony.pdf448.93 KB