Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia i Szkoły Muzycznej II stopnia
obowiązujący w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce

Regulamin został opracowany na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.z 2014 r. poz. 686),
2. Statutu Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce.

§ 1.

1.    O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat na instrumenty: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, perkusja, instrumenty dęte.
2.    O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat na instrumenty dęte, akordeon, perkusję, wiolonczelę, gitarę.  
3.    O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.   
4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w ust. 1, 2, 3.

§ 2.

1.    Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności informację o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole.
2.    Szkoła prowadzi okresową działalność konsultacyjną, w formie zajęć praktycznych przygotowujących kandydatów do podjęcia nauki.
3.    Uczestnictwo w zajęciach praktycznych wymienionych w ust. 2 nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do Szkoły.

§ 3.

1.    Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia składają wniosek o przyjęcie w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 maja.
2.    Do wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, należy dołączyć:
1)    opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w Szkole - w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat;
2)    kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły ogólnokształcącej - w przypadku kandydata, który uczęszcza już do szkoły podstawowej lub ponad podstawowej;
3)    zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na instrumencie dętym, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na instrument dęty.
3.    Za przeciwwskazania do gry na instrumentach dętych uważa się m.in. poważne wady ortodontyczne, astmę, poważne choroby oczu (jaskra, choroby siatkówki, duża krótkowzroczność itp.) i inne.

§ 4.

1.    Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia składają wniosek o przyjęcie w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maja.
2.    Do wniosku, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, należy dołączyć:
1)    kopię świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia lub ostatniej klasy szkoły muzycznej I stopnia;
2)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności lub specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
a)    audiologii i foniatrii - w przypadku kształcenia w specjalności wokalnej,
b)    pulmonologii - w przypadku kształcenia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych.

§ 5.

1.    Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności.
2.    Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.
3.    Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:
1) słuchu melodycznego;
2) słuchu harmonicznego;
3) poczucia rytmu;
4) pamięci muzycznej.
4.    Sprawdzenie predyspozycji wymienionych w ust. 3. polega na:
1) zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
2) zaśpiewaniu piosenki wymienionej w pkt 1) lub jej fragmentu od różnych dźwięków, podanych przez nauczyciela;
3) wyklaskaniu rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela;
4) powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela;
5) zaśpiewaniu melodii zagranej przez nauczyciela i określenie jej trybu (dur-moll);
6) zaśpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauczyciela;
7) określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich;
8) wysłyszeniu ilości dźwięków w akordzie;
9) zauważeniu i wskazaniu zmiany dźwięku w akordzie;
10) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.
5.    Badane poszczególne predyspozycje kandydata wymienione w ust. 4. podlegają ocenie punktowej (0 – 25 punktów).
6.    Ostateczna ocena kandydata, będąca średnią uzyskanych punktów, decyduje o przyjęciu kandydata do Szkoły
7.    Minimalna średnia ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 18 punktów i odpowiada ocenie dobrej.

   
§ 6.

1.    Dla kandydatów do Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce przeprowadza się egzamin wstępny, który obejmuje:
1)    egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych:
a)    specjalność instrumentalistyka - wykonanie z pamięci przygotowanych przez kandydata utworów na danym instrumencie oraz umiejętność czytania a’vista,
b)    specjalność wokalistyka - wykonanie z pamięci piosenki lub pieśni w języku polskim a cappella, prezentacja z pamięci fragmentu poezji lub prozy, sprawdzenie predyspozycji słuchowych i możliwości głosowych,
c)    specjalność rytmika - sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętność gry na fortepianie (wymagany program: 3 utwory wykonane z pamięci na fortepianie do wyboru: utwór polifoniczny, forma klasyczna, etiuda, utwór dowolny),
2)    egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych, obejmujący kandydatów wszystkich specjalności.   
2.    Utwory posiadające partię akompaniamentu należy wykonać z towarzyszeniem akompaniatora.
3.    Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu egzaminu kopie nut do wglądu.
4.    Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.

§ 7.

1.    Egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydatów utworów muzycznych na specjalnościach instrumentalistyka i wokalistyka, obejmuje prezentację:
1)    specjalizacja - flet:
a)    dowolna gama w artykulacji legato i staccato, pasaże w przewrotach legato i staccato, tercje - legato,
b)    1 etiuda w szybkim tempie (dopuszcza się wykonanie z nut),
c)    dwa kontrastujące utwory lub dwie kontrastujące części utworu cyklicznego z towarzyszeniem fortepianu, wykonane z pamięci,
2)    specjalizacja - klarnet:
a)    gama durowa i molowa w artykulacji legato i staccato, pasaże proste oraz rozłożone w artykulacji legato i staccato,
b)    1 etiuda (może być wykonana z nut, jednak preferowane jest wykonanie z pamięci),
c)    2  zróżnicowane utwory lub dwie kontrastujące części utworu cyklicznego z towarzyszeniem fortepianu, wykonane z pamięci,
3)    specjalizacja - saksofon:
a)    dowolna gama durowa lub molowa,
b)    1 etiuda techniczna staccato, wykonana z pamięci,
c)    utwór kantylenowy z towarzyszeniem fortepianu , wykonany z pamięci,
4)    specjalizacja - trąbka, puzon:
a)    gama, pasaż w postaci zasadniczej i przewrotach,
b)    dowolna etiuda (może być wykonana z nut, jednak preferowane jest wykonanie z pamięci),
c)    utwór z towarzyszeniem fortepianu, wykonany z pamięci,
5)    specjalizacja - perkusja:
a)    1 etiuda rudymentowa lub klasyczna na werbel,
b)    1 etiuda lub utwór na kotły,
c)    ksylofon - gama, utwór z akompaniamentem (z pamięci),
d)    utwór na marimbę lub wibrafon wykonany techniką czteropałkową,
6)    specjalizacja - skrzypce, altówka:
a)    dowolna gama przez 3 oktawy, pasaże, dwudźwięki,
b)    dowolna etiuda,
c)    I lub III część koncertu,
d)    program należy wykonać z pamięci,
7)    specjalizacja - wiolonczela:
a)    dowolna gama, pasaże, dwudźwięki,
b)    dowolna etiuda,
c)    I lub III część koncertu albo dwie kontrastujące części sonaty,
d)    utwór dowolny,
e)    program należy wykonać z pamięci,
8)    specjalizacja - gitara klasyczna:
a)    2 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych,
b)    utwór muzyki dawnej,
c)    utwór dowolny,
d)    program należy wykonać z pamięci,
9)    specjalizacja - akordeon:
a)    gama durowa i jej paralela z pasażami i kadencjami,
b)    dowolna etiuda,
c)    utwór polifoniczny dawnych mistrzów,
d)    utwór cykliczny, ewentualnie część utworu,
e)    utwór dowolny,
f)    program należy wykonać z pamięci,
10)    specjalizacja - fortepian, klawesyn, organy:
a)    dowolna etiuda,
b)    forma klasyczna – allegro sonatowe, rondo lub wariacje,
c)    utwór polifoniczny z epoki baroku,
d)    utwór dowolny,
e)    program należy wykonać z pamięci,
f)    na specjalizację: klawesyn i organy - program należy wykonać na fortepianie,
11)    specjalizacja - śpiew solowy:
a)    wykonanie z pamięci piosenki lub pieśni w języku polskim a cappella,
b)    badanie warunków głosowych (skali i jakości głosu),
c)    prezentacja z pamięci fragmentu poezji lub prozy.                        
2.    Egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydatów utworów muzycznych na specjalności rytmika obejmuje zagadnienia:
1)    umiejętność  poruszania się w pulsie, odpowiednio do akompaniamentu muzycznego,
2)    umiejętność rozpoznania jednorodnych wartości rytmicznych w taktach ćwierćnutowych i wykonanie ich w zadany przez nauczyciela sposób,
3)    umiejętność rozpoznania metrum w przykładzie muzycznym (2/4,3/4,4/4)                                 i wykonanie dużych ruchów taktowania,
4)    umiejętność dobrania prostego akompaniamentu do melodii ludowej,
5)    umiejętność wykonania ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjnego  na poziomie klasy trzeciej szkoły muzycznej I stopnia (reakcja zadanym przez nauczyciela ruchem na ustalone hasło słowne lub muzyczne),
6)    umiejętność dopasowania ruchu do charakteru muzyki (ruch swobodny, improwizowany).
3.    Egzamin ogólnomuzyczny w formie pisemnej (test zawierający dyktanda melodyczne i rytmiczne oraz struktury do rozpoznania) i ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji słuchowych obejmuje:
1)    dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę muzyczną I stopnia:
a)    rozpoznawanie interwałów prostych,
b)    umiejętność budowania, śpiewania i rozpoznawania trójdźwięków (trójdźwięki durowe i molowe w przewrotach, trójdźwięki zmniejszone i zwiększone bez przewrotów),
c)    umiejętność budowania, śpiewania, rozpoznawania i rozwiązywania D7 (wszystkie przewroty; rozwiązywanie w tonacjach dur i moll),
d)    znajomość gam durowych i molowych (w odmianach) oraz triad do 5 znaków przykluczowych: umiejętność ich budowania i śpiewania,
e)    umiejętność dokomponowania głosem następnika do zagranej melodii (punktowane jest zakończenie na tonice, motywiczne podobieństwo do zagranego poprzednika, symetryczna budowa, wrażenie ogólnomuzyczne),
f)    czytanie głosem a’ vista tonalnych melodii (ćwiczenia 1-głosowe) w kluczach wiolinowym i basowym,
g)    ćwiczenia rytmiczne realizowane klaskaniem lub tataizacją (umiejętność omówienia - podanie metrum, omówienie charakterystycznych grup rytmicznych: synkopa, rytm punktowany, grupy szesnastkowe, triola ósemkowa),
h)    wiadomości z audycji muzycznych z zakresu szkoły muzycznej I stopnia,
2)    dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły muzycznej I stopnia (dot. specjalności wokalistyka):
a)    umiejętność odbierania i powtarzania dźwięków zagranych na fortepianie,
b)    umiejętność zaśpiewania zagranych współbrzmień,
c)    umiejętność powtórzenia głosem krótkiej melodii,
d)    umiejętność dokomponowania głosem następnika do zagranej melodii (punktowane jest zakończenie na tonice, motywiczne podobieństwo do zagranego poprzednika, symetryczna budowa, wrażenie ogólnomuzyczne),
e)    umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu,
f)    dla zaawansowanych kandydatów - rozpoznawanie interwałów prostych i trójdźwięków (trójdźwięki durowe i molowe w przewrotach, trójdźwięki zmniejszone i zwiększone bez przewrotów),
g)    wiadomości z zakresu programu nauczania muzyka ogólnokształcącej szkoły podstawowej (polskie tańce narodowe, najwięksi kompozytorzy, wydarzenia muzyczne).

§ 8.

1.    W celu przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli Szkoły komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją” i wyznacza jej skład oraz przewodniczącego, a także określa zadania członków komisji.
2.    Komisja liczy co najmniej 3 osoby.
3.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)    podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
2)    ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania rekrutacji lub egzaminu wstępnego;
3)    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych odpowiednio do Szkoły Muzycznej I stopnia lub Szkoły Muzycznej II stopnia - w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
4)    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odpowiednio do Szkoły Muzycznej I stopnia lub Szkoły Muzycznej II stopnia - w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
4.    Z przebiegu badania przydatności lub egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności lub egzaminu wstępnego oraz uzyskane przez nich oceny i punkty.
5.    Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w Szkole przez okres kształcenia ucznia.
6.    Termin przeprowadzenie badania przydatności lub egzaminu wstępnego wyznacza Dyrektor Szkoły, w okresie od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.  
7.    Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed jego przeprowadzeniem poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły.
8.    Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 4, komisja sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia odpowiednio do Szkoły Muzycznej I stopnia lub Szkoły Muzycznej II stopnia oraz przekazuje listę Dyrektorowi Szkoły.
9.    O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje średnia ilość punktów otrzymanych podczas badania przydatności.
10.    W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do klasy pierwszej, o którym mowa w § 5 ust. 7, jest większa niż ilość miejsc, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację oraz mają wyższą średnią ocen na świadectwie szkoły ogólnokształcącej w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia lub na świadectwie szkoły muzycznej, w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia, a z pozostałych kandydatów tworzy listę rezerwową.
11.    Kandydat z listy rezerwowej może być przyjęty do Szkoły w przypadku nie zgłoszenia się ucznia na początku roku szkolnego lub jego rezygnacji z nauki w ciągu pierwszych dwóch miesięcy.
12.    Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzenia odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

§ 9.

1.    W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły albo w przypadku złożenia wniosku przez kandydata o przyjęcie w trakcie roku szkolnego odpowiednio do Szkoły Muzycznej I stopnia lub Szkoły Muzycznej II stopnia, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
2.    Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
3.    Termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznaczony przez Dyrektora Szkoły przypada w terminie przeprowadzania badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
4.    W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły albo w przypadku złożenia wniosku przez kandydata o przyjęcie w trakcie roku szkolnego, termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
5.    Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana spośród nauczycieli Szkoły przez Dyrektora Szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania.
6.    Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
1)    zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia i tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;
2)    sporządzenie protokołu z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego, zawierającego ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;
3)    przekazanie protokołu Dyrektorowi Szkoły.
7.    Dyrektor Szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata.
8.    Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w ust. 1 uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
§ 10.  
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1)    Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, adres siedziby: 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 6, tel.: 12 278 31 13, e-mail: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl
3) Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniaka i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu email: biuro@synergiaconsulting.pl lub telefonicznie, nr tel. 500 610 605.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora  jest art. 6. ust 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej rozporządzeniem RODO), w związku z art. 150, 152, 159 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz w związku z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U z 2014 r. poz. 686).
5) Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji  do Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce oraz do Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce, przez okres niezbędny do realizacji tego celu, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt).
6) Osoba (rodzic / opiekun prawny), której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji.
8) Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani wykorzystywane do profilowania.

§ 11.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2019 r.